വിവരാവകാശനിയമം 2005

               

                       പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർമാർ

  

നം.  വിഭാഗം  പേര്  തസ്തിക 
1 എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗവും ടൗൺ പ്ലാനിങ്ങും  ശ്രീമതി. ദീപ എസ്  അസിസ്റ്റന്‍റ് എഞ്ചിനീയർ
2 ജനറൽ, റവന്യൂ ശ്രീ. ലാൽ പ്രമോദ് പി  സൂപ്രണ്ട് 
3 ആരോഗ്യം, ജനന-മരണ-വിവാഹ രജിസ്ട്രേഷൻ  ശ്രീ.ബിനോയ് ബി ജി  ഹെൽത്ത് ഇൻസ്‌പെക്ടർ ഗ്രേഡ്-1 
4 കുടുംബശ്രീ & യു.പി.എ  ശ്രീമതി. രജനി ആർ  ജെ.പി.എച്ച് .എൻ  ഗ്രേഡ്-1

 

അപ്പീൽ അധികാരി: ശ്രീ. ദീപേഷ് ആർ കെ - മുനിസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി