വിലാസം

ഹരിപ്പാട് നഗരസഭ,
ഹരിപ്പാട് പി ഒ 
ആലപ്പുഴ 
പിൻ : 690514
ഫോൺ  : 0479-2412766 (ഓഫീസ്)
       0479-2412644 (ചെയർപേഴ്സൺ)
       0479-2412777 (സെക്രട്ടറി) 

ഇമെയിൽ : secretaryharipad@gmail.com

ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് വിവരങ്ങൾ 

Secretary

Account Number : 556002050000006

IFSC : UBIN0555606

Union Bank of India

Haripad Branch