കെ എസ് ഡബ്ല്യു എം പി

Posted on Monday, February 13, 2023

കേരള ഖരമാലിന്യ സംസ്കരണ പദ്ധതി

കേരളത്തിലെ നഗരങ്ങളിലെ ഖരമാലിന്യ പരിപാലനത്തിനായുള്ള സ്ഥാപന- സേവന സംവിധാനങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് കേരള ഖരമാലിന്യ പരിപാലന പദ്ധതിയുടെ വികസന ലക്ഷ്യം. സംസ്ഥാനത്ത് നിത്യേന ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്ന ഖരമാലിന്യങ്ങൾ സംസ്കരിക്കുകയോ കത്തിക്കുകയോ ചെയ്യാറുണ്ട്. ഈ രീതികൾ നമ്മുടെ നാടിനെ ഗുരുതരമായ പാരിസ്ഥിതിക ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളിലേക്കാണ് നയിക്കുന്നത്. നിലവിൽ, സംസ്‌ഥാനത്തെ മാലിന്യ സംസ്‌കരണ സംവിധാനം പൗരന്മാർക്കിടയിൽ ഉടമസ്ഥതയും കടമയും വളർത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ‘എന്റെ മാലിന്യം, എന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം’ എന്ന സമീപനത്തിന് കീഴിൽ ഉറവിടത്തിൽ തന്നെ നശിക്കുന്ന മാലിന്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള പൗരന്റെ ഉത്തരവാദിത്തത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു. മാലിന്യം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിൽ പ്രാദേശിക ഭരണകൂടത്തിന്റെ പങ്കാളിത്തം കൂടുതലും അജൈവമാലിന്യങ്ങളുടെ ശേഖരണത്തിനും പുനരുപയോഗത്തിനും ബൾക്ക് ജനറേറ്ററുകളിൽ നിന്ന് നശിക്കുന്ന മാലിന്യങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നതിനും പരിമിതപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.

 

kswmp ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ്